Norint verstis veikla, susijusia su didesne Å«kine rizika, geriau pasirinkti ribotos civilinÄ—s atsakomybÄ—s juridinį asmenį – akcinÄ™ bendrovÄ™ (AB) arba uždarÄ…jÄ… akcinÄ™ bendrovÄ™ (UAB), t.y. tas teisinių formų (rÅ«šių) įmones, kurios už savo prievoles atsako tik savo (bendrovÄ—s) turtu. BendrovÄ—s akcininkas, nepasisekus sumanytam verslui, rizikuoja tik tuo turtu, kurį įneša į bendrovÄ™. Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimÄ…, reorganizavimÄ… ir likvidavimÄ…, valdymÄ… ir veiklÄ…, akcininkų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

UAB steigimas įvyksta, kai asmenys sujungia savo lÄ—šas (kapitalÄ…) bendrai veiklai.

UAB įstatinis kapitalas negali bÅ«ti mažesnis kaip 10 tÅ«kst. litų. UAB akcijos negali bÅ«ti platinamos bei jomis prekiaujama viešai.

Steigiamos bendrovÄ—s akcijas pasirašo bendrovÄ—s steigÄ—jai. Kai visi pradiniai įnašai už akcijas yra įmokÄ—ti, steigÄ—jai iki bendrovÄ—s įregistravimo privalo sušaukti steigiamÄ…jį susirinkimÄ…. Po steigiamojo susirinkimo bendrovÄ— įregistruojama Juridinių asmenų registre. UAB steigimas yra baigtas nuo įregistravimo dienos ir nuo tada bendrovÄ— įgyja juridinio asmens teises.

Akcinių bendrovių įstatymas nustato, kad, steigiant bendrovÄ™, pradiniai įnašai už pasirašytas akcijas mokami tik pinigais į kaupiamÄ…jÄ… steigiamos bendrovÄ—s sÄ…skaitÄ…. Šioje sÄ…skaitoje esančias lÄ—šas bendrovÄ— gali naudoti tik po jos įregistravimo.

Bendrovės akcininkais gali būti Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną bendrovės akciją. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos.

UAB buhalterinÄ™ apskaitÄ… tvarko pagal dvejybinÄ™ sistemÄ…, o tai reikalauja išsamių buhalterijos žinių ir darbuotojų, turinčių atitinkamÄ… kvalifikacijÄ…. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo visose akcinÄ—se bendrovÄ—se visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonÄ— turi patikrinti finansinÄ™ atskaitomybÄ™.